Skolereglement

Du vil bli behandlet som den voksne personen du er, med rettigheter og plikter i skolemiljøet. Dette står beskrevet i skolereglementet.

1. Elevenes plikter

Elevene må rette seg etter bestemmelser, reglement og instrukser som er fastsatt av skolen. Hver enkelt elev og de andre medlemmene i skolesamfunnet må bidra til å skape gode samarbeids- og samværsformer og godt arbeidsmiljø.

2. Fravær

Det er frammøteplikt til alle timer og arrangementer i skolens regi. Ved mer enn 10 % fravær vurderes det om eleven får beholde skoleplassen sin.

3. Tobakk

Innlandet fylkeskommune har vedtatt at alle skoler skal være tobakksfrie. Det er absolutt forbud mot bruk av tobakk i alle skolens bygninger, både undervisningsrom, fellesrom og internatrom, og på skolens uteområder.

Røyking kan skje på anvist røykeplass på nordsida av internatet. Der er det satt ut askebeger og sittebenker.

4. Rusmidler

Elevene skal ikke bruke, distribuere eller oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det samme gjelder stedet vi bor når hele skolen eller elevgrupper er på tur.

5. Narkotiske stoffer

Elevene skal ikke bruke, distribuere eller oppbevare narkotiske stoffer så lenge de er elever på Toten folkehøgskole. Prestasjonsfremmende midler er ikke tillat. Den regelen gjelder både innenfor og utenfor skolens område.

6. Skade på bygninger og eiendeler

Hvis det oppstår skade på bygninger, inventar og/eller utstyr som hører til skolen, eller på skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens kontor eller vaktmester av den/de som observerer skaden eller er skyld i den.

Elevene er ansvarlige for skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr mv., og må erstatte skaden.

7. Internatet

Internatboerne skal vise hensyn og kameratslig framferd seg imellom og sørge for at andre ikke blir forstyrret unødvendig. De skal vise hensyn også til andre i skolesamfunnet og til naboer for øvrig.

Elevene har selv ansvaret for å holde ro og orden på rommene sine. Elever som deler rom har felles ansvar for å holde ro og orden på rommet. Ansvaret omfatter også økonomisk ansvar for ting som måtte bli ødelagt på rommet. Det skal skrives en felles kontrakt om ansvar mellom de som deler rom.

Rommene skal rengjøres en gang i uken.

Elever som bor på internatet får tildelt rom når de kommer til skolen. Ingen kan bytte rom uten tillatelse fra rektor eller utviklingspedagog.

Elevene kan få besøk av gjester på internatet. Dersom flere deler rom, må alle på rommet være enige om at det er greit med besøk. Besøkende skal forlate skolen innen kl. 22 søndag til fredag, lørdag innen kl. 23. Besøkende som fører til uro skal forlate skolens område.

Bruk av åpen ild er ikke tillatt på beboelsesrom.

Overnattingsgjester kan kun mottas etter avtale med rektor. Den som har gjester er ansvarlig for at gjestene følger skolens ordensregler.

Etter kl. 23 skal det være nattero på internatet. Dette gjelder alle ukedager.

8. Skolepenger

Skolepengene skal betales til rett tid. De som slutter, eller bryter reglementet slik at de må slutte, betaler skolepenger for seks uker utover sluttdato.

9. Tiltak ved brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene blir behandlet av skolens disiplinærutvalg (jf. folkehøgskoleloven § 5). Elever kan klage til styret for skolen på vedtak i disiplinærutvalget.

Brudd på ordensreglene kan føre til bortvisning fra skolen for en bestemt tid, eller, ved alvorlige brudd, til utvisning fra skolen.

Brudd på punkt 3 (tobakk) og/eller punkt 4 (rusmidler) fører til bortvisning fra skolen i inntil 5 skoledager.

Brudd på punkt 5 (narkotika) fører til bortvisning fra skolen i 5 dager og kan føre til utvisning fra skolen.

Folkehøgskolen er underlagt lov om folkehøgskoler av 06.12.2002